Data publikacji: 2023-05-30, 8:03

Ilość wyświetleń: 85

Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza - praca pedagogiczna i praca techniczna


Odsłuchaj

Powrót

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej zaprasza na zajęcia on-line dotyczące pracy nauczyciela bibliotekarza - praca pedagogiczna i praca techniczna. Termin szkolenia to 16 czerwca 2023 r. godz. 10.00 - 14.00.

Zajęcia on-line: Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza - praca pedagogiczna i praca techniczna

Termin: 16 czerwca 2023 r. godz. 10.00 - 14.00

Wykładowca: Małgorzata Bykowska

- przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel - bibliotekarz z 35 letnim stażem pracy,

- wieloletni metodyk ds. bibliotek szkolnych,

- autor artykułów na temat pracy pedagogicznej i technicznej nauczyciel bibliotekarza, wiceprezes TNBSP Odział Warszawa, trener oświaty.

Adresaci:

nauczyciele bibliotekarze

Cele główne:

Uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów/studium; zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z warsztatem pracy w bibliotece szkolnej i jej specyfiką, podniesienie kompetencji bibliotekarzy szkolnych w zakresie pracy z czytelnikami i zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, poznanie zasad budowania relacji biblioteka szkolna - dyrektor szkoły - rada pedagogiczna-uczniowie.

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

Uczestnicy:

1.Poznają warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza z uwzględnieniem podziału zajęć na pracę pedagogiczną: metody i formy pracy z czytelnikiem oraz pracę techniczną: czyli obowiązującą aktualnie dokumentację pracy biblioteki szkolnej, zasady tworzenia planu pracy biblioteki szkolnej, opracowanie materiałów bibliotecznych od zamówienia po wpisanie do księgi inwentarzowej, omówieniem błędów w prowadzonej dokumentacji, skontrum i selekcja księgozbioru, podręczniki szkolne.

2.Przeanalizują dokumenty dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej: przepisy prawne, Statut szkoły, program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, oraz funkcjonowanie bibliotek szkolnych w dokumentach międzynarodowych.

3.Zaplanują zmiany w organizacji swojej pracy zgodne z zasadami filozofii kaizen w ce-lu podniesienia jakości pracy biblioteki szkolnej.

Szczegółowy program i karta zgłoszeniowa w załączniku wiadomości

Kontakt:

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej

16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Klubowa 2

NIP: 966-209-15-26; Regon 200837306

tel. 5 700 82 700; 690 910 912 ; fax: 223 507 747; 858 742 196

www.owal.edu.pl e-mail: biuro@owal.edu.pl

 

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur