Oświata i Ośrodki Pomocy

Lista placówek oświatowych i ośrodków pomocy


Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Działalność Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu polega w szczególności na realizacji następujących zadań:

1) zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) udzielaniu rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

4) promocji zdrowego stylu życia,

5) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6) realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 

Dane kontaktowe:

ul. Mikołaja Kopernika 8

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 423 35 60

Dyrektor - Urszula Zduńczyk

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Telefon 87 423 35 60 wewn. 23

Link do strony: http://www.opit.bip.hi.pl/

2021-03-24, 12:52


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

12-200 Pisz

ul.Wąglicka 1

Telefon / Fax 87 423 36 54

Dyrektor - Elwira Świetlicka

Link do strony: http://mgops.pisz.pl/

2021-03-23, 7:49


Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

12-200 Pisz

ul. Dworcowa 2

Telefon / Fax 87 423 29 94

Dyrektor -Barbara Milewska

Link do strony: http://zeosp.bip.hi.pl/

2020-11-24, 10:00


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur