Data publikacji: 2021-03-22, 8:04

Ilość wyświetleń: 1687

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORNIGU WIZYJNEGO NA TERENIE MIASTA PISZ


Odsłuchaj

Powrót

                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2020

                                                                                             Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2020 r.

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE MIASTA PISZ

I. Podstawa prawna

§ 1.


1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.).

 II. Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pisz, zwanego dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania, miejsca instalacji kamer na terenie miasta Pisz, zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) monitoringu miejskim — rozumie się przez to system rejestracji obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach miasta Pisz na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu;

2) systemie monitoringu miejskiego — rozumie się przez to instalację składającą się z okablowania oraz ze sprzętowych i programowych elementów służących do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia funkcjonalności;

3) podmiocie uprawnionym — rozumie się przez to podmioty, które na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów, mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu w systemie monitoringu wizyjnego. Podmiotami uprawnionymi są w szczególności: sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Służba Celna.

III. Cel stosowania systemu monitoringu wizyjnego

§ 3.


1. Podstawowym celem wykorzystania monitoringu wizyjnego jest:

1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

2) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, reprezentowana przez Burmistrza Pisza.

3. Koordynatorem systemu monitoringu wizyjnego jest upoważniony informatyk Urzędu Miejskiego w Piszu.

 IV. Miejsca instalacji kamer i osprzętu oraz obszar objęty monitoringiem wizyjnym

§ 4.


1. Funkcjonujący na terenie miasta Pisz system monitoringu wizyjnego składa się z:

1) kamer rejestrujących zdarzenia na terenie miasta Pisz, zgodnie z wykazem sporządzonym według Załącznika nr 1 do Regulaminu. Aktualizacja załącznika nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia;

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz;

3) monitorów;

4) stanowiska pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń oraz umożliwiającego tworzenie kopii z rejestratora.

2. Kamery są umieszczone w sposób zapewniający poszanowanie prawa do prywatności, godności człowieka i innych dóbr osobistych. Wybór punktów zainstalowania kamer został dokonany z poszanowaniem praw i wolności obywateli.

3. Centrum monitoringu wizyjnego usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

4. Dostęp do pomieszczenia jest ograniczony do osób posiadających upoważnienie Administratora Danych Osobowych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Rejestr osób upoważnionych do przeglądania obrazu oraz tworzenia kopii z rejestratora systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Pisz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Dostęp pracowników firm zewnętrznych jest możliwy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia prac w obecności osób upoważnionych.

V. Zakres przetwarzanych danych

§ 5.


1. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniach rejestrujących:

1) wizerunek osoby;

2) numer rejestracyjny pojazdu.

2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Zasady stosowania systemu monitoringu wizyjnego

§ 6.

1. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

2. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

3. Zapisy z monitoringu wizyjnego nie są archiwizowane.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur