Spółki prawa handlowego


Odsłuchaj

Powrót

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło obiektów na terenie miasta Pisz.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu powołane zostało Uchwałą nr XX/98/91 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stanowi jednoosobową Spółkę Miasta i Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego Rep. „A” Nr 951/95 z dnia 21 czerwca 1995 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS , wpisano Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021769

Kapitał Zakładowy, struktura własności:

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pisz. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi – 21 052 800,00 zł i dzieli się na 210 528 udziałów po 100,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne.

Dane kontaktowe:

PEC Sp. z o.o. w Piszu

Ul. Jagodna 1C

12-200 Pisz

Sekretariat

Tel. 87 423 28 79

Fax 87 423 39 67

sekretariat@pecpisz.pl

Ciepłownia Miejska w Piszu

Ul. Jagodna 1C

Tel. komórkowy 607 366 155, tel. stacjonarny 87 424 10 09

Autor: Piotr Mierzejewski, 2021-04-02, 11:19


Administrator Sp. z o.o. w Piszu

Administrator Spółka z o. o. w Piszu,  wcześniej jako Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., powołana została uchwałą Nr XVI/126//99 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17 grudnia 1999 roku.  Od 1 grudnia 2009 roku funkcjonuje pod aktualną nazwą.

Administrator jest jednoosobową Spółką Gminy Pisz z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr1632/2000 z 14 czerwca 2000 r.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pisz. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 1 062 300,00 zł i dzieli się na 10 623 udziałów po 100,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne.

Główne zadania Spółki to:
– zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
– prowadzenie działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach,
– niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Administrator zarządza:
– nieruchomościami wspólnymi 89 wspólnot mieszkaniowych,
– budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Pisz,
– zarządza oraz obsługuje cmentarze komunalne w Gminie Pisz,
– zarządza Domem Pogrzebowym w Piszu.

Administrator pomaga Wspólnotom w realizacji projektów unijnych związanych m.in. z rewitalizacją (ostatni projekt to rewitalizacja budynków przy ul. Wojska Polskiego 2 i przy Pl. I. Daszyńskiego 1) oraz z termomodernizacją.

Dane kontaktowe:

Administrator Spółka z o. o. w Piszu

ul. Wąglicka 1 

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 424 17 20; 87 424 17 21 

Prezes Zarządu - Jarosław Barański

Link do strony: http://www.administrator-pisz.pl/

Autor: Administrator Systemu, 2021-04-02, 9:51


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Na przełomie XIX i XXw. szereg miejscowości na terenie Prus Wschodnich zaopatrzono w sieć wodociągową. Również Pisz – ówczesny Johannisburg, zyskał w tym okresie nowoczesny wodociąg. Sieć została wybudowana przez firmę Heinricha Schevena z Düsseldorfu.
W pobliżu studni głębinowych będących źródłem wody wybudowano budynek stacji pomp i uzdatniania wody oraz okazały budynek wieży ciśnień o bogatym wystroju elewacji.
Budowę obiektu ukończono w 1907r. Pierwsze uruchomienie wodociągu nastąpiło 21.VIII.1907r. Zbiornik umieszczony na szczycie wieży zaopatrywał miejską sieć wodociągowa w wodę do roku 1992.

Piskimi wodociągami do roku 1986 zarządzało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piszu. Biuro wodociągów w owym czasie mieściło się przy ulicy Wąglickiej, a siedziba kierownika znajdowała się w zabytkowym budynku, wybudowanym na początku XX w.
W latach 1986-1992 Piskimi wodociągami kierowało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Suwałkach, a bezpośrednio pod oddział w Piszu podlegały wodociągi w Orzyszu, Mikołajkach i Białej Piskiej.
Dnia 12.II.1992 roku na mocy zarządzenia Wojewody Suwalskiego dokonano podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, w wyniku którego utworzone zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu.
W dniu 03.III.1993r. Kancelarii Notarialnej w Piszu podpisana została umowa spółki i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu uzyskało statut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W roku 2004r. siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ulicę Tęczową w Piszu.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 [PKD 2007]:

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).
4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
5) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
8) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)

Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a wymienionych w punktach 1 i 2, a także jej obowiązki wobec odbiorców usług określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Piszu, stosownie do przepisów art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn.zm.).

Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń na rzecz mieszkańców gminy w zakresie określonym w pkt 1 i 2 ustępu 1, działając na podstawie zezwolenia uzyskanego w oparciu o przepisy art. 16-18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dane kontaktowe:

 ul.Tęczowa 2 

12-200 Pisz

Telefon / Fax  Centrala: 87 423 20 22 

(+48) 87 423 38 83
(+48) 87 423 38 50
Fax (+48) 87 425 13 95

e-mail : pwikpisz@hot.pl

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
(czynne całą dobę) tel.:
(+48) 87 423 20 22
(+48) 87 423 37 34

Stacja Uzdatniania Wody w Piszu
ul. Gdańska 11
(czynna całą dobę) tel.:
(+48) 87 423 37 34

Oczyszczalnia Ścieków
ul. Tęczowa 2
(czynne całą dobę) tel.:
(+48) 87 423-20-22

Usługi komunalne
tel.: (+48) 87 423-27-

Dyrektor - Leszek Jerzy Leniec

Link do strony: http://www.pwik.pisz.pl/

Autor: Administrator Systemu, 2021-03-22, 15:15


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur