Data publikacji: 2021-04-22, 10:23

Ilość wyświetleń: 59

Wydawanie dowodów osobistych


Odsłuchaj

Powrót

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, pok. nr 28 i 29, tel. 87 424 12 20

Wymagane dokumenty

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście*, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP – wzory w załączeniu.

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB

(fotografia taka sama, jak do paszportu).

3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Gdzie odebrać formularze:

W Punkcie Przyjęć Interesanta - parter Urzędu Miejskiego w Piszu lub w pok. nr 28

Opłaty:

II. Wymagane opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

III. Termin i tryb realizacji

- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,

- w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***, - w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta Pisz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

zmiany danych zawartych w dowodzie,

upływu terminu ważności dowodu,

utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

- art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212)

- ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm).


Załączniki:

1. NowyWniosDO3.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur