Data publikacji: 2022-01-17, 12:09

Ilość wyświetleń: 253

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1


Odsłuchaj

Powrót

Pisz, dnia 13 stycznia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

     Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1

     Numer działki – 1886/4

     Powierzchnia działki – 1,2555 ha

     Numer KW – OL1P/00022912/0

     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

     Cena wywoławcza nieruchomości – 1.400.000,00 zł +23% podatku VAT

     Wadium – 140.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.

5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 23 marca 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur