Data publikacji: 2022-01-17, 11:39

Ilość wyświetleń: 2412

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piszu oficjalnie otwarty


Odsłuchaj

Powrót

W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz”, powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Tęczowej w Piszu. W skład PSZOKu wchodzi budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynową składającą się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych do odbierania i krótkotrwałego przechowywania odpadów posegregowanych wymagających specjalnego zabezpieczenia (typu baterie i leki) oraz magazynowania rzeczy używanych przeznaczonych do ponownego wykorzystania (recyklingu). Budowa PSZOKu była możliwa dzięki skutecznemu ubieganiu się o środki unijne - Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85 % inwestycji (wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła blisko 1,5 mln złotych).

Dostarczone odpady są segregowane w kontenerach znajdujących się pod wiatą, chroniącą odpady przed wpływem czynników atmosferycznych. Na terenie PSZOK-u znajduje się także waga mobilna o nośności do 10 ton. Powyższą infrastrukturę projektu uzupełniają wybudowane place manewrowe i chodniki. Ponadto, na terenie powstałego PSZOK-u utworzono ścieżkę edukacyjną, dzięki której przy pomocy tablic informacyjnych, mieszkańcy mogą się dowiedzieć, jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to tak istotne dla środowiska.

PSZOK jest czynny w następujących godzinach:

• wtorek – piątek, godz. 7.00 – 15.00,

• sobota, godz. 8.00 – 13.00


– PSZOK umożliwia właściwe przyjęcie, a następnie zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Przyczyni się to do zwiększenia ich odzysku, co jest bardzo ważne, w kontekście coraz wyższego wskaźnika poziomu recyklingu odpadów komunalnych. A ten z każdym rokiem jest trudniejszy do osiągnięcia – mówi Andrzej Szymborski, Burmistrz Pisza.

Do PSZOK-u można oddawać bezpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady;

– zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny;

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe),

– zużyte baterie i akumulatory;

– przeterminowane leki;

– chemikalia (resztki farb, olejów, rozpuszczalników, lakierów, środków ochrony roślin itp.);

– odpady niebezpieczne (świetlówki, lampy LED);

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, wytworzone przez właściciela nieruchomości w wyniku prowadzenia indywidualnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki);

– odpady tekstyliów i odzieży.Nie wolno natomiast dostarczać do PSZOK-u m.in.

• zmieszanych odpadów komunalnych,

• odpadów poprodukcyjnych, w tym z działalności rolniczej,

• odpadów zawierających azbest, papę lub smołę,

• materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna),

• części samochodowych (np. zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, szyb itp.),

• urządzeń przemysłowych i sprzętu budowalnego

• opon z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,

• odpadów nieoznaczonych (bez możliwości wiarygodnej identyfikacji ich składu chemicznego) oraz odpadów w opakowaniach cieknących (w tym uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji).

Nie będą przyjmowane również odpady w ilości wskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej - odpady w masowych ilościach oraz odpady niekomunalne, charakterystyczne dla danego rodzaju działalności. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia.

UWAGA!

Osoby dostarczające odpady komunalne zobowiązane są samodzielnie umieścić je w oznaczonym pojemniku/kontenerze wskazanym przez pracownika PSZOK. Dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Regulamin PSZOK w Piszu jest dostępny na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piszu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu oraz na stronie www.bip.pisz.hi.pl


Udostępnij post: