Data publikacji: 2021-07-15, 9:31

Ilość wyświetleń: 1741

Stypendia Burmistrza Pisza. Wnioski można składać do 14 września 2021 r.


Odsłuchaj

Powrót


Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów (klasy IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

Mogą je otrzymać osoby, które spełniły co najmniej jedno z poniższych warunków:
•    osiągnęły w minionym roku szkolnym (trwającym od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 r.) bardzo dobre wyniki (średnia arytmetyczna na poziomie nie mniejszym niż 5.0)
•    uzyskały tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora za zgodność z oryginałem. Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy – od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl (zakładka ogłoszenia) lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 55). Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu. Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Pisz, określa Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur