Data publikacji: 2021-06-10, 12:05

Ilość wyświetleń: 74

Nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest


Odsłuchaj

Powrót
Ogłoszenie o naborze wniosków

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programem „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz. Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku.

Dofinansowaniem objęte będą koszty:
- odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
- demontażu, zbierania i zabezpieczenia oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, w tym rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowanie w formie dotacji realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych i nie będzie przekraczać 583,33 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania przez Gminę Pisz mniejszej kwoty dotacji pozostałe koszty zadania pokrywa wnioskodawca z własnych środków. Ponadto, gdy rzeczywista ilość odpadów potwierdzona kartą przekazania odpadu będzie większa niż ilość zadeklarowana przez właściciela nieruchomości, całkowity koszt różnicy (w przeliczeniu na tony) ponosi wnioskodawca. W przypadku samego transportu odpadu niebezpiecznego i jego unieszkodliwienia (bez demontażu pokryć dachowych) ilość odpadu musi odpowiadać powierzchni dachu, z którego materiał został zdjęty.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona Podmiot wybrany do realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), z którym Gmina Pisz zawrze stosowną umowę, po przyznaniu Gminie środków finansowych z NFOŚiGW i z WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest oraz regulamin realizacji Projektu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu: www.bip.pisz.hi.pl (w zakładce Urzędowa Tablica Ogłoszeń/Ogłoszenia) oraz w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 8. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (87) 42 41 233.

Załączniki:

1. Ogłoszenie-1.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur