Data publikacji: 2023-11-09, 8:52

Ilość wyświetleń: 377

Gmina Pisz planuje przystąpić do Programu „Ciepłe Mieszkanie”


Odsłuchaj

Powrót
program ciepłe mieszkanie

CEL PROGRAMU:
Celem programu pirytowego „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.
Beneficjentem końcowym Programu są:
– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie;
– wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy .
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:
1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
– podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
– najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł,
2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Ograniczenia programu
Z dofinansowania nie można korzystać kiedy w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% lokalu (za działalność uznaje się również wynajmowanie lokalu).
Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego, istnieją techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC) lub budynek jest podłączony do ww. sieci.


UWAGA!

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. 

Aby Gmina Pisz mogła uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie, konieczne jest przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb mieszkańców poprzez oszacowanie poziomu realizacji przedsięwzięcia.
W związku z powyższym przygotowana została wstępna deklaracja dotycząca chęci skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz na stronie www.pisz.pl
Wypełnione deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Piszu lub przesłać na mail: pisz@home.pl w terminie do 15.12.2023 r.
Deklaracje złożone po w/w terminie nie będą uwzględnione.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur