Data publikacji: 2023-11-09, 6:05

Ilość wyświetleń: 69

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm./ w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz Uchwałą Nr XLIII/462/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.11.2023 r. do 08.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 62/ w godzinach 11oo – 13oo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu (https://bip.pisz.hi.pl/)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w w/w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 04.12.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju Nr 62.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2023 r. Pismo z uwagami powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi do w/w projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu,

ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, na adres e-mail: pisz@home.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - /ugim_pisz/SkrytkaESP

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany Studium oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący w/w projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczane są informacje o:

 w/w projekcie zmiany Studium,

 prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w projektu zmiany Studium.

Ponadto informuję, że z obwieszczeniem o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy, będzie można zapoznać się na stronie www.pisz.pl/bip w dniach 17.11.2023 r. – 08.12.2023 r.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 62 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Burmistrz Pisza na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm./ informuje, że z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur