Data publikacji: 2023-05-23, 8:22

Ilość wyświetleń: 781

Przetargi na sprzedaż nieruchomości


Odsłuchaj

Powrót

Pisz, dnia 18 maja 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.
 
     Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz
     Numer działki –  55/3
     Powierzchnia działki – 1600 m2
     Numer  KW – OL1P/00013680/8
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  23.520,00 zł.
     Wadium – 2.500,00 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 r.  w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy  ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 12.00.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 85/UR – teren usług rzemiosła.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług         (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


-----------------------------------------------------Pisz, dnia 18 maja 2023 r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
I. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz
Numer działki – 54/1
Powierzchnia działki – 4214 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł
Wadium – 7.000,00  zł

 II. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz,
Numer działki – 54/2
Powierzchnia działki – 4215 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przy północnym narożu nieruchomości znajdy=uje się wykopany niewielki basem przeciwpożarowy
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł
Wadium – 7.000,00 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz,
Numer działki – 54/3
Powierzchnia działki – 4214 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł  
Wadium – 7.000,00  zł

1. Przetargi odbędą się dnia  28 czerwca 2023 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
2. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
3. Na podstawie art. 2b ust. 1,2 nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa powyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
4. W/w nieruchomości są wolna od obciążeń.
5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
6. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
7.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 85/UR – teren usług rzemiosła.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
9. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r.  podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur