Data publikacji: 2023-01-26, 14:03

Ilość wyświetleń: 293

Zasady rekrutacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu


Odsłuchaj

Powrót

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 1 W PISZU I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PISZ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 
Wnioski o przyjęcie do  przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu/oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz należy składać  w dniach od 13 lutego 2023 r. do 5 marca 2023 r.
Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 13 lutego 2023  r.
Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (pisz.formico.pl).
Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
pisz.formico.pl
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Uchwałę Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz  (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 1295).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.


Zasady rekrutacji:I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.
Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie.
Wniosek o przyjęcie należy złożyć w formie papierowej (wydruk komputerowy z systemu) w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu /szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodziców jako pierwsza). Niezłożenie w terminie do 5 marca 2023 r. wypełnionego w systemie, a następnie wydrukowanego i podpisanego Wniosku o przyjęcie do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu /szkoły podstawowej pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie w wersji papierowej - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.
Uwaga:
Dzieci urodzone po 31.12.2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu  od 1 września 2023 r., jeżeli będzie ono nadal dysponowało wolnymi miejscami.
Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2023/2024 (tj. urodzone w 2017 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.
Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0" („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również na dalszych priorytetach przedszkola/oddziału przedszkolnego. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0" w danej szkole podstawowej (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).
W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  trwa od 20 marca do 27 marca 2023 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,  dla której organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
 
II. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uwaga:
Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2017 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
III. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Pisz.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Pisz mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci  do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu od 1 września 2023 r., jeżeli będzie ono nadal dysponowało wolnymi miejscami.
IV. Dzieci zmieniające przedszkole.
Dziecko zmieniające przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru.
Kryteria rekrutacyjne:
1.    Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
2.    Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 1295).

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PISZ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 
Zapisy do szkół prowadzone są w dniach od 20 lutego 2023 r.  do 13 marca 2023 r.
Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od  20 lutego 2023 r., natomiast wnioski można składać w szkołach podstawowych w godzinach ustalonych przez dyrektora.
Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://pisz.elemento.pl).
Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
pisz.elemento.pl
1.    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
2.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w § 1  Uchwały Nr XXXVIII/406/22 Rady Miejskiej w Piszu  z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Pisz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 1031).
3.    Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa  (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
Zasady rekrutacji:W Gminie Pisz nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony  z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2017 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły obwodowej.
2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły wybranej w I preferencji.
Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 13 marca 2023 r. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.
Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.
Liczba wolnych miejsc w klasach I szkół podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Aby móc uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej należy ponownie złożyć Wniosek o przyjęcie poprzez serwis rekrutacyjny Elemento w terminie od 12 kwietnia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r.


Udostępnij post:

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur