Data publikacji: 2022-04-29, 13:41

Ilość wyświetleń: 335

O G Ł O S Z E N I E


Odsłuchaj

Powrót
przetarg

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
   Numer działki –  60/5,
   Powierzchnia nieruchomości – 1490 m2
   Numer  KW – OL1P/00013710/8,
   Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
   Cena wywoławcza nieruchomości –  67.000,00 zł + 23% podatku VAT
   Wadium – 13.000,00 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
   Numer działki –  60/6,
   Powierzchnia nieruchomości – 1338 m2
   Numer  KW – OL1P/00013710/8,
   Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
   Cena wywoławcza nieruchomości –  60.000,00 zł + 23% podatku VAT
   Wadium – 12.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia  8 czerwca 2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
    przy ul. G. Gizewiusza 5:
    - na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
    - na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00.
2. Ogłoszenie o przetargach wywieszone  jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu
    Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
    Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip , na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl
3.  Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002
     0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia
    3 czerwca 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium   
    przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Szczegółowe  informacje  dotyczące przetargów można uzyskać pod nr telefonu  87/4241215 lub
    87/7309857


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur