Data publikacji: 2021-04-02, 10:39

Ilość wyświetleń: 77

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”


Odsłuchaj

Powrót
Logo konwencja ONZ

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wartość projektu to 36 254 594,64 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 30 555 372, 36 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących

i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,

Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,

Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod tym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur