Data publikacji: 2021-09-02, 14:39

Ilość wyświetleń: 78

Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej


Odsłuchaj

Powrót
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Podpisana została umowa na wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu. Gmina Pisz realizację tego zadania powierzyła Pracowni Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz. Wartość inwestycji to ponad 3.600.000,00 zł.

Zakres prac przewiduje m.in.: wykonywanie robót ziemnych, budowę sieci rurociągów, montaż hydrantów, montaż studni rewizyjnych, separatora substancji ropopochodnych, osadnika, montaż przepompowni ścieków oraz wykonanie ogrodzenia w obrębie przepompowni ścieków wraz z utwardzeniem terenu.

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków w m. Pisz. Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej jest zapewnienie dostępu do wody na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe. Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzanie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Pisz. Z pozostałego terenu wody opadowe i roztopowe będą zbierane kolektorami grawitacyjnymi i odprowadzone do cieku wodnego Jagodnia.

Zadanie dofinansowane kwotą 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur