Data publikacji: 2021-04-22, 12:24

Ilość wyświetleń: 59

Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz inne sprawy związane z USC


Odsłuchaj

Powrót

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu

Pl. Daszyńskiego 7

tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Karta urodzenia – dostarczana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

2. Dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie.

Opłaty:

Zgłoszenie urodzenia dziecka jest wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin zgłoszenia urodzenia:

- Zgłoszenia urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia.

- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Warmińsko - Mazurski, gdy Kierownik USC odmawia wpisania więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie- pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Inne wskazówki, uwagi:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

- jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka

- jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka,

- jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana jest obecność matki i ojca dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa).

Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona dziecka oraz adres jednego z rodziców pod którym ma zostać zameldowane.

W przypadku dziecka poza małżeńskiego, jeśli nie następuje uznanie ojcostwa przy sporządzeniu aktu, w pełnomocnictwie należy podać dane osłonowe ojca (imię).

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

Zgłoszenie urodzenia osobiście w USC: akt urodzenia sporządzany jest w dniu zgłoszenia urodzenia w siedzibie USC. Po sporządzeniu aktu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia w formie papierowej oraz poświadczenie nadania numeru PESEL. Czas otrzymania ww. dokumentów – w tym samym dniu bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Zgłoszenie urodzenia za pośrednictwem platformy ePuap: akt urodzenia sporządzany jest najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia. Po sporządzeniu aktu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia w formie papierowej oraz poświadczenie nadania numeru PESEL. Dokumenty te zostaną przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku. Czas otrzymania ww dokumentów około 7 dni roboczych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224)

2. Art. 62 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.)

Więcej informacji: 

http://www.bip.pisz.hi.pl/ebiuro.php?k=15


 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zaświadczenie dla obywatela polskiego zezwalające na zawarcie ślubu za granicą
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.
 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa
 • Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja.
 • Sporządzenie aktu zgonu
 • Zaświadczenie do ślubu konkordatowego
 • Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • Uznanie ojcostwa
 • Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
 • Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnegoLogotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur