Data publikacji: 2021-04-22, 12:29

Ilość wyświetleń: 93

Decyzja o warunkach zabudowy oraz inne decyzje i wypisy planu zagospodarowania przestrzennego


Odsłuchaj

Powrót

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

pokój nr 63

ul. Gustawa Gizewiusza 5,

12-200 Pisz

tel. 87 42 41 229, 87 42 41 225

Wymagane dokumenty

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIKI:

1) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej

2) kopia mapy zasadniczej z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem - zgodna z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) (obszar o zakresie 3-krotnej długości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m)

3) szkic zagospodarowania terenu sporządzony na kserokopii mapy zasadniczej (koncepcja lokalizacji obiektu(ów), wjazdu, innych urządzeń)

4) szkic projektowanych obiektów z podstawowymi wymiarami /koncepcja budynku/ów w formie graficznej/

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

pokój nr 63

ul. Gustawa Gizewiusza 5,

12-200 Pisz

tel. 87 42 41 229, 87 42 41 225

Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):

1. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,

2. na wniosek osoby, która nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu - 598 zł

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy. Wydanie decyzji winno być zgodne z terminami przewidzianymi w przepisach prawa dla dokonania poszczególnych czynności oraz z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA: Kopie mapy zasadniczej i wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piszu ul. Warszawska 1, Wydział Geodezji i Kartografii.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4, art.59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Więcej informacji:

http://www.bip.pisz.hi.pl/ebiuro.php?k=5

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Decyzja o warunkach zabudowy
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur