Data publikacji: 2021-04-22, 11:53

Ilość wyświetleń: 45

Zameldowanie na pobyt stały


Odsłuchaj

Powrót

Zameldowanie na pobyt stały

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

2. Wypełniony druk " zgłoszenia pobytu stałego" na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.

3. Oryginał dokumentu, z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, umowa najmu, przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu).

4. Pełnomocnictwo w przypadku osoby zgłaszającej pobyt przez pełnomocnika.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłata skarbowe 17 zł. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

Nr: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA!

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) w przypadku powstałych wątpliwości Urząd może rozstrzygać o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Więcej informacji:

http://www.bip.pisz.hi.pl/ebiuro.php?k=8

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur