Data publikacji: 2024-07-09, 9:20

Liczba wyświetleń: 66

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót
Przetarg

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
- Numer działki – 17/9,
- Powierzchnia nieruchomości – 1,2240 ha,
- Numer KW – OL1P/00013027/3
- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy – 100 zł.
- Wadium – 80 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia  17 lipca 2024 r. o godz. 9.30 w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy.
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-26ZP, C-27ZP, C-28ZP – tereny projektowanej promenady, C-31U, C-32U, C-33U – tereny  projektowanej zabudowy usługowej oraz C-48 KDL - teren projektowanej drogi lokalnej.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia            15 lipca 2024 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur