Data publikacji: 2024-07-09, 9:18

Liczba wyświetleń: 57

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót
przetarg

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
- Numery działek – 23 i cz. 20/7,
- Powierzchnia nieruchomości – 2,8037 ha,
- Numer KW – OL1P/00013027/3
- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy – 150 zł.
- Wadium – 100 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia  17 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy.
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-21ZP – teren zieleni parkingowej i ciągu spacerowego, C-14US – tereny sportowo rekreacyjne, C-56KX - ciągi pieszo-jezdne i piesze, C-15US i C-16US – tereny sportu i rekreacji.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia            15 lipca 2024 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur