Data publikacji: 2024-06-20, 8:10

Liczba wyświetleń: 115

O G Ł O S Z E N I E


Odsłuchaj

Powrót


Pisz, 20.06.2024 r.
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu Uchwały Nr LXX/700/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do zmiany części planu miejscowego na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego w Piszu i na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. We wniosku należy zamieścić informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: pisz@home.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1, art. 40 i 41, w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany części planu.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na e-mail: pisz@home.pl lub skrzynkę ePUAP: /ugim_pisz/SkrytkaESP.
Wnioski do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu można składać do dnia 12 lipca 2024 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pisza. Uwagi i wnioski złożone po dniu
12 lipca 2024 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Załączniki:

1. wnioski do mpzp 2024.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur