SESJA ONLINEA- A A+

XIX Sesja Rady Miejskiej w Piszu -30 czerwca 2020 r. godz. 13:00

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=piszsesja

Klauzula informacyjna – uczestnicy obrad
sesji Rady Miejskiej w Piszu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak wizerunek przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1),

- art.20 ust. 1b z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

- art. 19 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

 4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby oglądające lub odtwarzające nagranie z sesji Rady Miejskiej w Piszu poprzez Internet,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez Administratora,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.