Czwartek24.08.2017
0°C

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

10.08.2017

 Pisz, dnia 9 sierpnia 2017r.                              

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, ogłoszony na dzień 21 sierpnia 2017r., na godz. 10.00.

Przedmiotem przetargu miała być nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Jagodne, gmina Pisz, oznaczona częścią działki 112/9 o  pow. 698 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013689/1.

         Przyczyną odwołania przetargu jest błąd w treści ogłoszenia.

Osoby, które wpłaciły wadium (o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu) otrzymają zwrot w/w kwoty.

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

08.08.2017

Pisz, dnia 7 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1460/15
Numer KW – OL1P/00022912/0
Powierzchnia nieruchomości – 1120 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena nieruchomości – 78.000 zł + 23% podatku VAT
Wadium - 15.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10.00,

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 13. MN, U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywcy.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 18 września 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Lokal użytkowy (garaż) przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

07.08.2017

Pisz, dnia 7 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Klementowskiego 10/19
Numer działki – 286/5
Powierzchnia działki – 1063 m2,

Numer KW– OL1P/00023128/4

Opis nieruchomości : - lokal użytkowy (garaż) nr 19 o powierzchni użytkowej 19,00 m2, położony w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 10.

- udział w działce nr 286/5 o powierzchni 1063 m2 wynoszący 1900/97760.

Cena lokalu: 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100), w tym kwota 3 215 zł (sł. zł: trzy tysiące dwieście piętnaście) za 1900/97760 udziału w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.

Wysokość opłaty rocznej stanowi 3 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.

Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.

Wadium – 2 000 zł

1.      Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 12.00,

2.      Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

3.      Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.

4.      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną, w części pod podstawowy układ komunikacji drogowej. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

5.      Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

6.      Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7.      Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

8.      Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

9.      Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - obręb Jagodne

25.07.2017

Pisz, dnia 20 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,

- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

- Numer działki – część 112/9,

- Powierzchnia działki – 698 m2,

- Numer KW – OL1P/00013689/1,

- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 350 zł.

- Wadium – 100 zł.

- Minimalne postąpienie – 20 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia  21 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat.

3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem 36.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - obręb Pisz 1, ul. Gałczyńskiego

25.07.2017

Pisz, dnia 20 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Gałczyńskiego,

- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania pod garażem blaszanym,

- Numer działki – część 431/67,

- Powierzchnia działki – 18 m2,

- Numer KW – OL1P/00035347/2,

- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 144 zł + 23% podatku VAT.

- Wadium – 50 zł.

- Minimalne postąpienie – 15 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia  21 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat.

3. Nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

7. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.

8. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.