Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz – obręb Szczechy Małe

14.03.2018

Pisz, dnia 13 marca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz

Numer działki – 14/34

Powierzchnia działki – 787 m2

Numer KW – OL1P/00019638/1

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 29 500 zł +23% podatku VAT

Wadium – 5 000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz

Numer działki – 14/35

Powierzchnia działki – 984 m2

Numer KW – OL1P/00019638/1

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 36 900 zł +23% podatku VAT

Wadium – 7 000 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz

Numer działki – 14/36

Powierzchnia działki – 1 513 m2

Numer KW – OL1P/00019638/1

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 56 600 zł +23% podatku VAT

Wadium – 10 000 zł

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz

Numer działki – 14/37

Powierzchnia działki – 1 514 m2

Numer KW – OL1P/00019638/1

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 56 700 zł +23% podatku VAT

Wadium – 7 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 27 kwietnia 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00.

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 4ML – teren zabudowy letniskowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz – obręb Maldanin

13.03.2018

Pisz, dnia 8 marca 2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Maldanin

Numer działki – 19

Powierzchnia nieruchomości – 1261 m2

Numery KW – OL1P/00010835/9

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi

Cena wywoławcza nieruchomości – 90 000 zł

Wadium – 15 000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

5. Nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - obręb Zdory

27.02.2018

Pisz, dnia 21 lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Zdory

Numer działki – 215/3

Powierzchnia nieruchomości – 243 m2

Numer KW – OL1P/00014193/4

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 12 000 zł

Wadium – 2 000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Zdory, przyległych do działki nr 215/3, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MR/MN – zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz użytki rolne.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 28 marca 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w Punkcie Przyjęcia

Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5.

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 marca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - obręb Zdory

27.02.2018

Pisz, dnia 21 lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

1. Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Zdory

Numer działki – 215/1

Powierzchnia nieruchomości – 51 m2

Numer KW – OL1P/00014193/4

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 2 600 zł

Wadium – 500 zł.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Zdory, przyległych do działki nr 215/1, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MR/MN – zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz użytki rolne.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 28 marca 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w Punkcie Przyjęcia

Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5.

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 marca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz – działka zabudowana budynkiem byłej kotłowni osiedlowej

12.02.2018

Pisz, dnia 9 lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,

Numer działki – 402/3,

Powierzchnia nieruchomości - 104 m2,

Numer  KW – OL1P/00012303/5,

Opis nieruchomości – działka zabudowana budynkiem byłej kotłowni osiedlowej,

Cena wywoławcza nieruchomości – 22.500 zł 

Wadium – 4.000 zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 1MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia pracownikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu nieodpłatnego dostępu do będących własnością w/w Spółki instalacji rurociągów i zaworów odpowietrzających znajdujących się na nieruchomości.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Dostęp do w/w nieruchomości zapewniony będzie poprzez obciążenie działki nr 399/12 służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 402/3 za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 293 zł.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.