Poniedziałek23.10.2017
0°C

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - Wiartel

11.10.2017

Pisz, dnia 6 października 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel, gmina Pisz,

Numery działek – 5/10 i 110/45,

Powierzchnia działek –  678 m2 (działka nr 5/10), 354 m2 (działka nr 110/45),

Numery KW – OL1P/00028790/0 dla działki 5/10, OL1P/00037177/3 dla działki nr 110/45,

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studnią głębinową i ogrodzeniem (działka nr 5/10) oraz teren komunikacyjny (działka nr 110/45),

Cena wywoławcza – 160.000 zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 110/45 zostanie doliczony 23 % podatek VAT, natomiast sprzedaż działki zabudowanej nr 5/10 na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) będzie zwolniona z podatku VAT.

Wadium – 30.000 zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.

2. Nieruchomość oznaczona nr działki 5/10 obciążona jest służebnością gruntową obciążającą działkę nr 26/95 polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szer. 4 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 26/51.

3. Na nieruchomości oznaczonej nr działki 5/10 znajduje się studnia głębinowa będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr 63, poz. 1235, położone są na obszarach oznaczonych symbolami: 14 WZ – teren istniejącej hydroforni (działka 5/10) i 16 KS - teren dojazdu do obiektu zaopatrzenia w wodę oznaczonego jako 14 WZ (działka 110/45).
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu. 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r. podając numery nieruchomości i ich położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz - Szczchy Małe

03.10.2017

Pisz, dnia 2 października 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,

Numer działki – 14/27,

Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,

Numer  KW – OL1P/00019638/1,

Opis nieruchomości – działka niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,

Wadium – 7.000 zł.

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,

Numer działki – 14/28,

Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,

Numer  KW – OL1P/00019638/1,

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,

Wadium – 7.000 zł.

 

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,

Numer działki – 14/29,

Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,

Numer  KW – OL1P/00019638/1,

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,

Wadium – 7.000 zł.

 

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,

Numer działki – 14/30,

Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,

Numer  KW – OL1P/00019638/1,

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,

Wadium – 7.000 zł.

 

V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,

Numer działki – 14/31,

Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,

Numer  KW – OL1P/00019638/1,

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,

Wadium – 7.000 zł.

 

1. Przetargi odbędą się dnia 7 listopada 2017r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5,

- godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,

- godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II

- godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III

- godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV

- godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 5ML - teren zabudowy letniskowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 2 listopada 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

25.08.2017

Pisz, dnia 21 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

1.      Położenie nieruchomości – obręb Pisz, ul. Klementowskiego 15/28
Numer działki – 449/3
Powierzchnia działki – 2150 m2,

2.      Numer KW prowadzonej dla nieruchomości lokalowej – OL1P/00035470/3

3.      Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 28, o powierzchni użytkowej 35,82 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego 15.

Do lokalu mieszkalnego nr 28 należy jedna piwnica oznaczona nr 28 o pow. 3,18 m2.

- udział w działce nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszący 3900/268675.

4.      Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszącym 3900/268675 ) - 65.000 zł (słownie zł: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

5.      Wadium – 10 000 zł

6.      Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 11.00,

7.      Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

8.      Właściciel lokalu będzie zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 449/3 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego związanego z lokalem  przez okres trwania użytkowania wieczystego, które należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

9.     Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.

10.    W/w nieruchomość, stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

11.    Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

12.    Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

13.    Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

14.    Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

15.    Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 27 kwietnia 2017 r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 14 czerwca 2017 r., trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 11 sierpnia 2017 r.

16.    Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 9 października 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej

25.08.2017

Pisz, dnia 24 sierpnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

Numer działki – 4/32,

Powierzchnia nieruchomości - 1301 m2,

Numer  KW – OL1P/00019562/7,

Opis nieruchomości – - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000 zł,

Wadium – 18.000 zł.

 

1.Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

3. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako D 9MN –zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 9 października 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

10.08.2017

 Pisz, dnia 9 sierpnia 2017r.                              

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, ogłoszony na dzień 21 sierpnia 2017r., na godz. 10.00.

Przedmiotem przetargu miała być nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Jagodne, gmina Pisz, oznaczona częścią działki 112/9 o  pow. 698 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013689/1.

         Przyczyną odwołania przetargu jest błąd w treści ogłoszenia.

Osoby, które wpłaciły wadium (o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu) otrzymają zwrot w/w kwoty.