III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - nieruchomość zabudowana, obręb ewidencyjny Pisz 2

14.06.2018

Pisz, dnia 13 czerwca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2

Numery działek – 1423/4 o pow. 2 685 m2 i 1423/5 o pow. 1 394 m2,

Numer KW – OL1P/00013024/2

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (pawilon gastronomiczny) o pow. użytkowej 348,30 m2 oraz zadaszoną wiatą z grillem o pow. użytkowej 112,80 m2

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 950 000 zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 1423/5 zostanie doliczony 23% podatek VAT, natomiast sprzedaż działki zabudowanej nr 1423/4 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) będzie zwolniona z podatku VAT.

Wadium – 300 000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20 marca 2018 r., drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 29 maja 2018 r.

3. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe w brzmieniu jak niżej:

a) odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 462/3 opisanej w dziale I-O księgi wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 2 (dwóch) metrów, bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 oznaczonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część umowy kolorem niebieskim, za skapitalizowane wynagrodzenie w wysokości 200 złotych (dwieście),

b) nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/11 opisaną w dziale I-O księgi wieczystej , polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 326/11 pasem szerokości 5 (pięciu) metrów oznaczonym na mapie z projektem podziału nieruchomości,

c) służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/14 polegająca na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5 metrów,

d) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 326/16 z tym, że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów),

e) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 326/18, z tym, że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa o szerokości 5m (pięciu metrów), zgodnie z załączoną dokumentacją geodezyjną, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 326/17.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolami 19.U – teren zabudowy usługowej i 31 WS – teren wód powierzchniowych – basen przystani śródlądowej.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

II przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz - nieruchomości niezabudowane, obręb ewidencyjny Pisz 2

04.06.2018

Pisz, dnia 1 czerwca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz2,

Numer działki – 564/7,

Powierzchnia działki – 0,1242 ha,

Numer KW – OL1P/00013019/4,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 89 000 zł

Wadium – 17 000 zł

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

Numer działki – 564/8,

Powierzchnia działki – 0,1237 ha,

Numer KW – OL1P/00013019/4,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 89 000 zł

Wadium – 17 000 zł

 

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

Numer działki – 564/9,

Powierzchnia działki – 0,1241 ha,

Numer KW – OL1P/00013019/4,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 89 000 zł

Wadium – 17 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 9 lipca 2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00.

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 12.00

2. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 10 maja 2018 r.

3.  Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

4. W/w nieruchomości obciążone są odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu ograniczoną do działki nr 81/4 polegającą na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5m2)

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomości zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowią teren oznaczony jako D 10 – zabudowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Położone są na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

8. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 lipca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

II przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz - nieruchomości niezabudowane, obręb ewidencyjny Pogobie Średnie

01.06.2018

Pisz, dnia 1 czerwca 2018 r.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

O G Ł O S Z E N I E

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz

Numer działki – 121/10

Powierzchnia działki – 467 m2

Numer KW – OL1P/00013177/9

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 000 zł

Wadium – 3 000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz

Numer działki – 121/11

Powierzchnia działki – 463 m2

Numer KW – OL1P/00013177/9

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 000 zł

Wadium – 3 000 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz

Numer działki – 121/12

Powierzchnia działki – 465 m2

Numer KW – OL1P/00013177/9

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 000 zł

Wadium – 3 000 zł

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz

Numer działki – 121/13

Powierzchnia działki – 460 m2

Numer KW – OL1P/00013177/9

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 000 zł

Wadium – 3 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 11 lipca 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00.

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00

2. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2018 r.

3. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

6. Nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią tereny zabudowy letniskowej.

7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.

8. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz - nieruchomości niezabudowane, obręb ewidencyjny Pisz 1

01.06.2018

Pisz, dnia 30 maja 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

Numer działki – 1460/13

Powierzchnia nieruchomości – 1895 m2

Numer KW – OL1P/00022912/0

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 101 000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 20 000 zł

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

Numer działki – 1460/14

Powierzchnia nieruchomości – 1120 m2

Numer KW – OL1P/00022912/0

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 71 000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 14 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 10 lipca 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 13.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - nieruchomość niezabudowana, obręb ewidencyjny Pisz 1

28.05.2018

Pisz, dnia 28 maja 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

Numery działek – 315/5, 316/3, 317/5

Powierzchnia nieruchomości – 1256 m2

Numery KW – OL1P/00013021/1 (dla dz. nr 315/5); OL1P/00013027/3 (dla dz. nr 316/3 i 317/5)

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy Nr 184/10 z dnia 14.12.2010 r.

Cena wywoławcza nieruchomości – 70 000 zł +23% podatku VAT

Wadium – 13 000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 lutego 2018 r.

3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla działki nr 315/5 ujawnione jest następujące ograniczone prawo rzeczowe:

Odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą OL1P/00013021/1, której wykonanie ogranicza się do działek gruntu oznaczonych numerami 481/36 o obszarze 0,1574 ha i 481/38 o obszarze 0,2879 ha, położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego, polegająca na:

- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych;

- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości tej została wydana decyzja Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy nr 184/10 z dnia 14.12.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 czerwca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.