Niedziela07.03.2021
0°C

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

02.02.2016

Jak zgłosić firmę/instytucję do programu i jakie wynikają z tego dla niej korzyści?

Wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny i dowiedz się, jakie są warunki współpracy. Szczegóły na stronie:


https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem

Gminny programu ulg dla rodzin wielodzietnych ma swój znak

08.04.2015

Burmistrz Pisza określił wzór znaku graficznego informującego o przystąpieniu do programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Pisz. W instytucjach, w których widnieje oznaczenie jak poniżej, będzie można skorzystać z ulg gwarantowanych przez Kartę Dużej Rodziny. Znak ten pojawi się również w sklepach oraz firmach, których właściciele zadeklarują włączenie się do programu. Szczegółowych informacji o tym jak można włączyć się do programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Pisz udziela Wydział Spraw Obywatelskich Promocji i Turystyki UM w Piszu, pok. 55, tel. 87 424 12 07.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

02.01.2015

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać
w Urzędzie Miejskim w Piszu
w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki
12-200 PISZ, ul. Gustawa Gizewiusza 5 (pok. 55)

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gminny program dla rodzin wielodzietnych

17.12.2014

Radni Rady Miejskiej w Piszu wprowadzili na terenie gminy Pisz program dla rodzin wielodzietnych. Program gminny jest skoordynowany z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych. Oznacza to dodatkowe ulgi i zniżki dla mieszkańców gminy Pisz, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia mieszkańców gminy Pisz dodatkowo do:
1) 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Piski Dom Kultury w Piszu;
2) 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu;
3) 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
4) 50% zniżki/ulgi na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz;
5) 50% zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki;
6) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Pisz.

  • Uchwala-Program.pdfUchwała Nr XLVI/603/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia na terenie gminy Pisz programu dla rodzin wielodzietnych.