Piątek05.03.2021
0°C

Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"A- A A+

Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację terenów dawnych trzech zaborów. W lipcu 1919 roku ogłoszono dekret o powołaniu Policji. Sto lat później, w związku z wyjątkową, setną rocznicą, Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło to jest umowne i symboliczne w wydźwięku – kryminały nie zaczęły przecież powstawać dopiero po 1918 roku. Niemniej jednak sto lat temu powołano polską policję, sto lat temu rodziła się polska kryminalistyka.

Naszym konkursem chcemy zainspirować do sięgnięcia do początków działalności polskich służb oraz do puszczenia wodzy fantazji. Chcemy, aby uczestnicy stworzyli własne, wyjątkowe opowiadania. Może utrzymane w dawnym stylu, na wzór kryminałów z początku wieku XX? Może nowoczesne w formie, ale doskonale retro w treści?

Nie ograniczamy jednak naszego konkursu wyłącznie do kryminału w dawnym stylu – proponujemy też pochylenie się nad tym, co mamy dzisiaj, nad bieżącymi trendami w literaturze kryminalnej, ale także – wybiegnięcie w przyszłość. Pragniemy, aby konkurs stał się pomostem między przeszłością a przyszłością. Może za siedemdziesiąt lat, może za sto albo sto dwadzieścia – chcemy się dowiedzieć, jak widzicie przyszłość, czego się spodziewacie? Kto wie, może kiedyś te przyszłościowe prace będą czytane z równym zainteresowaniem, z jakim dziś oglądamy wizje XXI wieku tworzone ponad sto lat temu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym lub sensacyjnym i nie może przekraczać 27 000 znaków (ok. 15 stron maszynopisu). Ze względu na okrągłą rocznicę powstania policji i polskiej kryminalistyki, zachęcamy, aby zgłaszane prace konkursowe zawierały mocno rozbudowany motyw policyjny. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.

Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. Jedna osoba może zgłosić opowiadanie w jednej z trzech kategorii:

·        kryminał sto lat temu – jeśli dobrze czujecie się w klimacie retro, jeśli fascynujecie się historią i ciekawi Was, jak odkrywano sprawców zbrodni bez pomocy zaawansowanej technologii znanej z popularnych seriali telewizyjnych;

·        kryminał dzisiaj – jeśli lubicie przyglądać się rzeczywistości, ciekawią Was aktualne głośne sprawy albo… od dziecka marzyliście o byciu policjantem;

·        kryminał za sto lat – jeśli nie boicie się wyzwań, lubicie puścić wodze fantazji i chcecie sprawdzić się jako wizjoner w sprawach technologii bądź w roli policjanta w społeczeństwie przyszłości.

UWAGA! Opowiadań nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie pseudonimem i tytułem opowiadania. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, kategorię oraz dane kontaktowe.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 (https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/o%C5%9Bwiadczenie-uczestnika-konkursu.pdf).

Zachęcamy do lektury regulaminu konkursu (https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/regulamin-BPN-19-luty.pdf)!

Co (i kiedy) można wygrać?

W komisji konkursowej zasiądą między innymi Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Anna Bińkowska i przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Jury dołoży wszelkich starań, aby wyniki konkursu ogłosić w Święto Policji, 24 lipca 2019 (niemniej jednak data ogłoszenia może ulec zmianie). Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami, a lista pojawi się m.in. na naszej stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl.

Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne (w każdej kategorii: 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce). Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.

Partnerem konkursu jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które w tym roku świętuje sto lat polskiej policyjnej kryminalistyki oraz portal Kryminalna Piła, który zajmuje się promocją literatury kryminalnej i sensacyjnej w Polsce.

Partnerem medialnym konkursu jest Portal Kryminalny. Portal Kryminalny istnieje od 2007 roku i jest jedną z najpopularniejszych stron internetowych dotyczących tematyki literatury kryminalnej i sensacyjnej w Polsce. Portal jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu.

Z kolei Czytam, bo lubię sprawuje nad konkursem patronat medialny.

 

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/

Nieodpłatna Pomoc PrawnaA- A A+

www.bip.powiat.pisz.pl/index.php

Projekt – pt. „Droga do zatrudnienia” A- A A+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. zatrudnienia o min. 27% w grupie 100 os. w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie subregionu ełckiego, należących do następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. os. długotrwale bezrobotne, os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 roku życia, os. o niskich kwalifikacjach oraz kobiety): osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo, a także os. pracujące na umowach cywilno-prawnych oraz zatrudnione na umowach krótkotrwałych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia na miesiąc przed przystąpieniem do projektu.

Projekt skierowany jest do 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn), powyżej 30 roku życia, osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz nieaktywnych/biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkotrwałych lub umowach cywilnoprawnych zamieszkujących powiat ełcki (zgodnie z KC)*, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły, termin rekrutacji to styczeń – czerwiec 2019 r.

Zgłoszeniem do udziału w projekcie jest złożenie w biurze projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ckpiu.pl

Regulamin projektu i Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej ckpiu.pl
oraz w biurze projektu: CKPiU, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Rekrutacja: Styczeń - Czerwiec 2019 r.
  2. Indywidualny Plan Działania: Styczeń - Czerwiec 2019 r.
  3. Warsztaty aktywizacyjne: Styczeń - Czerwiec 2019 r.
  4. Poradnictwo psychologiczne: Styczeń – Czerwiec 2019 r.
  5. Pośrednictwo pracy – Kwiecień 2019 r. – Czerwiec 2020 r.
  6. Szkolenia zawodowe - Marzec 2019 r.- Czerwiec 2019 r.
  7. Staże – Sierpień 2019 r. – Czerwiec 2020 r.
  8. Subsydiowane zatrudnienie- Czerwiec 2019 r.-Czerwiec 2020 r.

Miejscem realizacji projektu jest miasto Ełk, jednakże nie wykluczamy realizacji zadań projektowych w innych obszarach subregionu ełckiego jeżeli będzie to uzasadnione liczebnością grupy docelowej.

W związku z realizacją projektu bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji
o prowadzonym przez Nas naborze do projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego „Cel Tematyczny 9 RPOWM 2014-2020”.

W załączeniu przekazuję ulotkę promocyjną.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie udziela Pani Anna Grabarczyk, Tel. 731 852 494, e –mail: annagrabarczyk@drogadozatrudnienia.ckpiu.pl

IX edycja Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”A- A A+

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne GospodarstwoA- A A+

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie PiskimA- A A+

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)"A- A A+

Informacja - dotacje na instalacje fotowoltaiczne A- A A+

Propozycja stażu/praktyk i wolontariatu w BrukseliA- A A+

Nabór do projektu "Przedsiębiorca to Ty !"A- A A+

Mieszkanie + odpowiedzią na wyzwania mieszkanioweA- A A+

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminieA- A A+

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas – mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różnych informatorów dotyczących Naszej Gminy.

DLACZEGO WARTO, BY SKRZYNKA POCZTOWA BYŁA NA KAŻDEJ POSESJI?

Po pierwsze – sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie – uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. – wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru ,,Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną – respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy ustawy Prawo pocztowe oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz .U. z 2017r. poz. 2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

GDZIE KUPIĆ SKRZYNKĘ NA KORESPONDENCJĘ?

W tym pomocny może być Urząd Pocztowy gdzie można zakupić skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości,w których zmieści się oprócz listów również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze.

Uwaga – wystarczy zapytać swojego listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa domu.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby KominiarzyA- A A+