KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZAA- A A+

Uprzejmie informuję, że celem objęcia wszystkich mieszkańców gminy Pisz gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Piszu sukcesywnie prowadzą kontrole danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez mieszkańców naszej gminy. Podjęte czynności mają na celu spowodowanie, żeby wszystkie do tego zobowiązane osoby wnosiły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikowane są także dane zamieszczone w deklaracjach, poprzez porównanie bazy danych o osobach zameldowanych na terenie gminy Pisz, którą dysponuje Urząd Miejski w Piszu, z danymi pochodzącymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Do właścicieli domów w zabudowie jednorodzinnej, jak również właścicieli lokali mieszkalnych, w stosunku do których pojawią się wątpliwości, co do prawidłowości zadeklarowanych danych, zostaną wysłane wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą do wezwania właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo złożenia takiej deklaracji, tj. wykonania obowiązku określonego w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) - jest art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), który uprawnia organ podatkowy (Burmistrza Pisza), w razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji, do wezwania do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelność danych w niej zawartych.

W stosunku do osób, które nie złożyły wyjaśnień, czy też nie uzupełniły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie prowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 6q wymienionej ustawy w związku z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami może zostać naliczona 5 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty.

Wobec możliwości zastosowania konsekwencji w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji, bądź złożyły deklaracje zawierające nieprawdziwe dane, prosimy o niezwłoczne zgłaszane do Urzędu Miejskiego w Piszu korekt deklaracji.

Burmistrz Pisza

Andrzej Szymborski

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowychA- A A+

 1. Compland. Sklep komputerowy. Rzemieniewski R., ul. T. Kościuszki 10, 12 - 200 Pisz - punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt komputerowy) przy ul. T. Kościuszki 10 w Piszu.

2. Elektrobest. Hurtownia elektryczna, ul. Gen. W. Sikorskiego 20, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (żarówki energooszczędne i świetlówki) przy ul. Gen. W. Sikorskiego 20 w Piszu.

3. Hurtownia Grot - Mrówka Pisz, ul. Czerniewskiego 16, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte elektronarzędzia, zużyte baterie, żarówki energooszczędne) przy ul. Czerniewskiego 16 w Piszu.

4. Jeronimo Martins Polska S. A., ul. Żniwna 5, 62 - 025 Kostrzyn – punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte baterie) w Piszu przy ul. M. Wołodyjowskiego 17B, ul. Olsztyńskiej 2 oraz ul. W. Klementowskiego 21.

5. Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Al. Armii Krajowej 47, 50 - 421 Wrocław – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte baterie) przy ul. Warszawskiej 40 w Piszu.

6. LIDL Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Poznańska 48, 62- 080 Jankowice – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte baterie) przy ul. Wojska Polskiego 41 w Piszu.

7. Media Expert TERG S. A., ul. Za dworcem 1D, 77- 400 Złotów – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Warszawskiej 48 w Piszu,

8. NC+ Astra Sprzęt AGD RTV. Komputery Kasy Fiskalne, ul. Gustawa Gizewiusza 4E, 12 - 200 Pisz - punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Gustawa Gizewiusza 4E w Piszu.

9. NEONET S. A., ul. Nyska 48A, 50 - 505 Wrocław – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Piszu przy ul. Warszawskiej 3 w Piszu,

10. Orange Pisz, ul. T. Kościuszki 4A, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte telefony komórkowe i akcesoria do telefonów komórkowych) przy ul. Kościuszki 4A w Piszu.

11. Partner AGD RTV – Pisz, Warszawska 50, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Warszawskiej 50 w Piszu.

12. Plus. Autoryzowany punkt sprzedaży, ul. T. Kościuszki 5, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte telefony komórkowe i akcesoria do telefonów komórkowych) przy ul. T. Kościuszki 5 w Piszu.

13. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Tęczowa 2, 12 - 200 Pisz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu.

14. ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o. o., ul. Św. Teresy 109, 91 - 222 Łódź – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte baterie) przy Pl. Daszyńskiego 10 w Piszu.

15. Tama Centrum Narzędziowe, ul. Grunwaldzka 1A, 12 - 200 Pisz – punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte elektronarzędzia, zużyte baterie, żarówki energooszczędne) w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz ul. Grunwaldzkiej 1A w Piszu.

Obowiązek przekazania zużytego sprzętu z gospodarstwa domowego uprawnionemu podmiotowi oraz obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych reguluje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn.zm.).

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadówA- A A+

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających wyżej wymienione odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

1. P.P.H.U. EKO-PRIMA Damian Czerwiński

ul. Jagodna 3

12-200 Pisz

tel. 519-785-926

2. IWA PPHU Janusz Iwaniów

ul. Tracka 5/1

10-844 Olsztyn

e-mail: janusziw@02.pl

tel. 602-181-841

3. EUROBAM Mariusz Szachniuk

ul. Kraszewska 1 C

13-240 Iłowo - Osada

tel. 505-444-454

4. Jares Recykling Jarosław Białobrzewski

11-001 Sętal

e-mail: jares8@onet.eu

tel. 601-653-268

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pisz (stan na 2 listopada 2020 r.)A- A A+

Niesegregowanie odpadów to już przeszłośćA- A A+

Od 1 stycznia 2021 r. musimy obowiązkowo segregować odpady komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przyczyniła się do ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak już w styczniu za wywóz odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zapłacą 34,00 zł miesięcznie za osobę (w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość). Na ulgę mogą liczyć właściciele nieruchomości zamieszkałych, w których zamieszkuje co najmniej pięciu mieszkańców, bo tam opłata za osobę wyniesie 29,00 zł miesięcznie (w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość). Osoby, które nie będą segregowały śmieci muszą liczyć się z karą administracyjną w wysokości 68,00 zł za osobę miesięcznie (w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) lub 58,00 zł za osobę miesięcznie (w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość).

Wyliczona stawka opłaty wynika z przepisów prawa. Zgodnie z artykułem 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została sporządzona, tak jak wymaga tego ustawa – rzetelnie, na podstawie faktycznych danych, aby system się zbilansował.

Według aktualnych prognoz ceny wywozu odpadów komunalnych będą raczej rosły niż malały. Jednym ze sposobów na zatrzymanie tej bolesnej dla portfela tendencji jest prawidłowa segregacja śmieci. Z pozoru ta banalna czynność, jaką jest prawidłowe wrzucenie papieru i plastikowej butelki do pojemnika lub worka jest pierwszym krokiem do odciążenia naszego domowego budżetu. Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi (czyli dalszemu przetwarzaniu). Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Z każdym rokiem wskaźnik poziomu recyklingu odpadów jest coraz wyższy, a co za tym idzie trudniejszy do osiągnięcia. Jeśli nie wywiążemy się z tego obowiązku, może to doprowadzić do zapłacenia przez gminę kary administracyjnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Środki te mogłyby być spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, np. na poprawę bezpieczeństwa na drogach lub inne trwałe inwestycje.

W tym miejscu podziękowania należą się wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową segregację odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody.

Zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonach po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań przed ich wyrzuceniem do kontenera na śmieci. Nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników. Dokonujmy zatem racjonalnych zakupów, aby nie wytwarzać niepotrzebnych śmieci. Nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska. Nie bądźmy obojętni, edukujmy się nawzajem. Musimy zrozumieć, że tylko wzajemna edukacja pozwoli na zredukowanie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, co w rezultacie przełoży się na nasze portfele –  apeluje Andrzej Szymborski, Burmistrz Pisza.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ W TERMINIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.A- A A+

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIA- A A+

APEL DO MIESZKAŃCÓWA- A A+

Urząd Miejski w Piszu, na prośbę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, informuje o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników na odpady biodegradowalne (zielone i resztki po owocach i warzywach) woreczków foliowych i butelek. Odpady te nie ulegają biodegradacji a ich obecność powoduje zwiększenie kosztów zagospodarowania frakcji biodegradowalnej, co może mieć wpływ na wysokość stawki za odbiór  i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca. Ponadto informujemy o kategorycznym zakazie demontażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpady te powinny trafiać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w całości.

Selektywne zbieranie odpadów –  to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (link do rozporządzenia  https://www.gov.pl/web/klimat/selektywne-zbieranie-odpadow) zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy.