Poniedziałek22.10.2018
0°C

UWAGA - Silny wiatr/1

22.10.2018

Obszar: Województwo warmińsko - mazurskie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7:30 dnia 23.10.2018r. do godz. 07:30 dnia 24.10.2018r.  

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

Ważność: od godz. 7:30 dnia 24.10.2018r. do godz. 07:30 dnia 25.10.2018r.  

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.

Godzina i data wydania:13:36 dnia 21.10.2018r.

 

 

 

Spektakl Ekologiczny pt. "Rajska wyspa"

19.10.2018

18 października 2018r. na deskach Piskiego Domu Kultury zaprezentowano spektakl pod tytułem „Rajska wyspa”. Widownię wypełniły przedszkolaki (4 i 5-latki) oraz uczniowie klas 0-3 z miejskich szkół podstawowych. Cztery przedstawienia obejrzało łącznie około 900 dzieci. Tematyką przedstawienia były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego. Spektakl łączył zabawę, poprzez zaangażowanie widowni do czynnego w nim udziału, z dużą ilością informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W kolejnych tygodniach organizowane będą widowiska dla dzieci z terenu gminy Pisz.

Projekt Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

17.10.2018

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad projektem Programu współpracy Gminy Pisz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zasad współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o wnoszenie swoich sugestii i uwag w oparciu o zapisy projektu Programu współpracy na rok 2019. Propozycje można zgłaszać:

- podczas spotkania, które odbędzie się 8 listopada 2018r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim w Piszu, sala nr 15,
- w formie pisemnej opinii złożonej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój 55,
- drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.semeniuk@pisz.home.pl

Na Państwa propozycje czekamy do dnia 9 listopada 2018r.

 

Plik do pobrania:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługową - obręb Pisz 1

16.10.2018

Pisz, dnia 15 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1129/44
Numer KW – OL1P/00013021/1
Powierzchnia nieruchomości – 1917 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,
Cena nieruchomości – 190 000 zł + 23% podatku VAT
Wadium - 38.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 11.00,

2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu: odpłatna służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w łącznej wysokości 2.147,58 złotych, ustanowiona na czas nieokreślony obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą OL1P/00013021/1, której wykonywanie ogranicza się do działek gruntu oznaczonych numerami 481/36 o obszarze 0,1574 ha i 481/38 o obszarze 0,2879 ha położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego, polegająca na:

-znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych;

-prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 6. U - teren usług różnych.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywcy.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 listopada 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.