Niedziela17.01.2021
0°C

Niesegregowanie odpadów to już przeszłość

Od 1 stycznia 2021 r. musimy obowiązkowo segregować odpady komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przyczyniła się do ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak już w styczniu za wywóz odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zapłacą 34,00 zł miesięcznie za osobę (w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość). Na ulgę mogą liczyć właściciele nieruchomości zamieszkałych, w których zamieszkuje co najmniej pięciu mieszkańców, bo tam opłata za osobę wyniesie 29,00 zł miesięcznie (w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość). Osoby, które nie będą segregowały śmieci muszą liczyć się z karą administracyjną w wysokości 68,00 zł za osobę miesięcznie (w stosunku do pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) lub 58,00 zł za osobę miesięcznie (w stosunku do piątego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość).

Wyliczona stawka opłaty wynika z przepisów prawa. Zgodnie z artykułem 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została sporządzona, tak jak wymaga tego ustawa – rzetelnie, na podstawie faktycznych danych, aby system się zbilansował.

Według aktualnych prognoz ceny wywozu odpadów komunalnych będą raczej rosły niż malały. Jednym ze sposobów na zatrzymanie tej bolesnej dla portfela tendencji jest prawidłowa segregacja śmieci. Z pozoru ta banalna czynność, jaką jest prawidłowe wrzucenie papieru i plastikowej butelki do pojemnika lub worka jest pierwszym krokiem do odciążenia naszego domowego budżetu. Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi (czyli dalszemu przetwarzaniu). Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Z każdym rokiem wskaźnik poziomu recyklingu odpadów jest coraz wyższy, a co za tym idzie trudniejszy do osiągnięcia. Jeśli nie wywiążemy się z tego obowiązku, może to doprowadzić do zapłacenia przez gminę kary administracyjnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Środki te mogłyby być spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, np. na poprawę bezpieczeństwa na drogach lub inne trwałe inwestycje.

W tym miejscu podziękowania należą się wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową segregację odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody.

Zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonach po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań przed ich wyrzuceniem do kontenera na śmieci. Nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników. Dokonujmy zatem racjonalnych zakupów, aby nie wytwarzać niepotrzebnych śmieci. Nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska. Nie bądźmy obojętni, edukujmy się nawzajem. Musimy zrozumieć, że tylko wzajemna edukacja pozwoli na zredukowanie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, co w rezultacie przełoży się na nasze portfele –  apeluje Andrzej Szymborski, Burmistrz Pisza.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami segregacji śmieci. Te i inne dokumenty oraz informacje znajdziemy na stronie www.pisz.pl (w bocznym pasku – zakładka „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”) oraz na stronie internetowej bip.pisz.hi.pl

Wróć