Wtorek25.06.2019
0°C

III sesja Rady Miejskiej w Piszu – budżet na rok 2019 wyniesie prawie 133 mln zł

20 grudnia 2018r. (czwartek) odbyła się ostatnia w tym roku, III sesja Rady Miejskiej w Piszu. Sesja rozpoczęła się od przekazania Burmistrzowi Pisza pucharu za zajęcie przez Gminę Pisz II miejsca w sportowym współzawodnictwie szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Puchar przekazała Zuzanna Konopa – Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

W uzupełnieniu do informacji o działalności pomiędzy sesjami, Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski poinformował radnych, że budowa portu na Pisie została już zakończona.

Rada podjęła uchwały w sprawach uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019 – 2022 i budżetu Gminy Pisz na rok 2019.
- Dochody budżetu gminy w przyszłym roku wynieść mają 132 mln 847 tys. zł,
- Wydatki budżetu gminy wyniosą 127 mln 875 tys. zł,
- Przyszłoroczna nadwyżka budżetowa wyniesie 4 mln 971 tys. zł i w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych przed laty kredytów i pożyczek.

Podjęto również trzy uchwały związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, kilka uchwał w sprawach sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz i inne.

Dyskusję radnych wywołał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek polegającego na przejęciu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu. Jak wyjaśniał radnym Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, połączenie ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania i optymalizację zarządzania obu spółek. Na terenach przylegających do PWiK zlokalizowane będą stacja przeładunkowa i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Połączenie spółek komunalnych zmniejszy koszty ich utrzymania, pozwoli lepiej zarządzać posiadanym sprzętem i wyposażeniem, poprawi konkurencyjność na lokalnym rynku usług itd. W wyniku głosowania (12 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący się) Rada Miejska w Piszu wyraziła zgodę na podjęcie czynności w sprawie połączenia gminnych spółek.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, radni wzięli udział w spotkaniu wigilijnym.

Wróć