Niedziela17.02.2019
0°C

L (pięćdziesiąta) sesja Rady Miejskiej w Piszu – absolutorium dla Burmistrza Pisza

21 czerwca br. (czwartek) odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Piszu. Po jej otwarciu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu – Lech Borak przekazał Burmistrzowi Pisza statuetkę przyznaną Gminie Pisz przez Kongres Samorządów Polski i Litwy. Kongres zorganizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” odbył się 07 czerwca br. w Suwałkach. Gminie Pisz przyznano wyróżnienie w konkursie „Lider Współpracy Transgranicznej” w kategorii: Kultura, sport, turystyka – gminy od 10 do 40 tys. mieszkańców. Przy tej okazji Burmistrz Pisza poinformował radnych, że właśnie trwają prace nad transgranicznym projektem przygotowywanym we współpracy z partnerem litewskim (rejon Alytus). Jeśli projekt zostanie zrealizowany, to w przyszłym roku Gmina Pisz pozyska kolejny samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Pisz.

Rada podjęła uchwały m. in. w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 – 2021,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2017 rok,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.

Jak wyjaśniała Skarbnik Gminy Pisz – Małgorzata Biraga, kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wykonaniu budżetu potwierdza, że Gmina Pisz przyjęła właściwy kierunek rozwoju. Obecna kadencja rozpoczynała się z 4 milionami złotych deficytu i zadłużeniem przekraczającym 60 milionów złotych. Poprzez racjonalizację wydatków i stałe zwiększanie dochodów w latach następnych, Gmina Pisz wydobyła się z finansowej zapaści. Dane finansowe wskazują, że do końca bieżącej kadencji Gmina spłaci 40,7 mln zł początkowego zadłużenia. Do spłaty w następnej kadencji pozostanie więc ok. 22 mln zł. Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski podziękował radnym za współpracę, pomoc i wsparcie w naprawie finansów publicznych. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu Skarbnik Gminy Pisz i Burmistrz Pisza otrzymali od radnych brawa i kwiaty.  

Pytania radnych dotyczyły m. in. przyszłości boiska sportowego w Borkach, oznakowania Placu Daszyńskiego i skrzyżowania ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby oraz przeglądów i czyszczenia kanalizacji burzowej.

Wróć