Piątek27.04.2018
0°C

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piszu – Burmistrz Pisza otrzymał absolutorium

23 czerwca 2017r. (piątek) odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piszu. Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu – Lech Borak poinformował zebranych, że od 31.05.2017r. Prezesem Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piszu jest p. Anna Heller, a Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu jest p. Wojciech Kanarek.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok. Uchwałę poprzedziło odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.

Odczytano również opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29.12.2015r., w budżecie na rok 2016 zaplanowano, że dochody Gminy Pisz wyniosą  85,4 mln zł, a wydatki 76,9 mln zł. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach dochody Gminy Pisz wyniosły 109,6 mln zł, a wydatki – 91,6 mln zł. Budżet Gminy Pisz w roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 18 mln zł. Zgodnie z planem budżetowym na rok bieżący, część nadwyżki (ok. 11 mln zł) została przeznaczona na kolejną spłatę długów naszej gminy.    

Rada Miejska w Piszu, bez głosów sprzeciwu, podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Pisza. Andrzej Szymborski podziękował radnym za docenienie jego starań i wysiłków w wyprowadzaniu z zapaści stanu finansów gminy. Burmistrz dziękował też pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu oraz swoim najbliższym współpracownikom – Zastępcy Burmistrza Pisza, p. Januszowi Puchalskiemu oraz Skarbnikowi Gminy Pisz, p. Małgorzacie Biraga.

Ponadto rada podjęła uchwały m. in. w sprawach zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz. Rada Miejska w Piszu przyjęła również stanowisko w sprawie Karty Samorządności.

Zapytania sołtysów i radnych dotyczyły m. in. podziękowań za modernizację wiejskich dróg, boiska we wsi Borki, stanu bezpieczeństwa na drogach i segregacji śmieci. Burmistrz Szymborski wyjaśniał m. in., że wykonawca boiska w Borkach do ostatniej chwili utrzymywał, że obiekt zostanie wyremontowany w ramach gwarancji. Dotychczas nie wywiązał się jednak z ustaleń i Burmistrz zapowiedział, że sprawa trafi do sądu.

Wróć