Poniedziałek24.09.2018
0°C

UWAGA - Silny wiatr/1

24.09.2018

Obszar: Województwo warmińsko - mazurskie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Intensywne opady deszczu/1

Ważność: od godz. 7:30 dnia 24.09.2018r. do godz. 07:30 dnia 25.09.2018r.  

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu.

                 Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7:30 dnia 26.09.2018r. do godz. 07:30 dnia 27.09.2018r.  

Przebieg: Na północy województwa prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu.

Ważność: od godz. 7:30 dnia 27.09.2018r. do godz. 07:30 dnia 28.09.2018r.  

Przebieg: Na północy województwa prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu.

Godzina i data wydania:13:36 dnia 24.09.2018r.

prognozę zaktualizowano

 

 

 

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

21.09.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wiartel, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 350 mieszkańców miejscowości: Wiartel, Wiartel Mały, Jaśkowo.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

20 września 2018r.

 

LGD "Mazurskie Morze" - nabory wniosków

13.09.2018

Nabory wniosków o dofinansowanie ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza do składania wniosków w ogłoszonych naborach wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 1 października 2018 do 15 października 2018, a ogłoszone nabory obejmują zakresy:

·         Nabór nr 9/2018 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako:

3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów, lub

3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie

3.3.3 inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką

·         Nabór nr 10/2018  Wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako 2.1.1

Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.

Szczegółowe warunki ogłoszonych naborów oraz dokumenty LGD zamieszczone zostały w zakładkach „Nabory wniosków” i „Lokalna Strategia Rozwoju” na stronie lgd.mazurskiemorze.pl

Formularze wniosków i biznesplanu wraz z instrukcjami można pobrać ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl