Niedziela09.08.2020
0°C

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:
“Śladami Żołnierzy Wyklętych PRL”.
W dniu 7 lipca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warmińsko- Mazurski Zarząd Oddziału w Piszu.
Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 16 lipca 2020 r. w  Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

Wróć