Wtorek12.11.2019
0°C

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły

Numer działki –  99

Powierzchnia nieruchomości – 533 m2

Numer  KW – OL1P/00013744/5

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  9400 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 1800 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia19 listopada 2019 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.

2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl.

3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu 87/ 4241216 lub 87/ 7309857. 

Wróć