Czwartek04.06.2020
0°C

Ogłoszenia o przetargach

Pisz, dnia 23 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2

Numer działki – 77/2

Powierzchnia nieruchomości – 987 m2

Numer  KW – OL1P/00041356/3

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 66 000 zł

Wadium – 13 000 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Pisz 2, przyległych do działki nr 77/2, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działka  będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych   poprawiając  warunki ich zagospodarowania

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

8. Nieprzystąpienie   nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i  przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 30 października 2019 r.

   Zgłoszenie  uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej  należy złożyć w Punkcie Przyjęcia

   Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gizewiusza 5.

11. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia

30 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pisz, dnia 23 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

Numer działki –  1458/2,

Powierzchnia nieruchomości – 16.769  m2

Numer  KW – OL1P/00022783/6,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  641.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 120.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 września 2019 r.

3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz, stanowi teren oznaczony symbolem 2PR – teren zabudowy produkcyjno-składowej.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  28 listopada 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Pisz, dnia 23 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 

 I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

    Numer działki –  1129/49

    Powierzchnia nieruchomości – 4942 m2

    Numer  KW – OL1P/00013021/1

    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

    Cena wywoławcza nieruchomości –  741.000 zł + 23% podatku VAT

    Wadium – 140.000 zł

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

    Numer działki –  1129/51

    Powierzchnia nieruchomości – 3116 m2

    Numer  KW – OL1P/00013021/1

    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

    Cena wywoławcza nieruchomości –  498.000 zł + 23% podatku VAT

    Wadium – 90.000 zł

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

    Numer działki –  1129/59

    Powierzchnia nieruchomości – 2784 m2

    Numer  KW – OL1P/00013021/1

    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

    Cena wywoławcza nieruchomości –  445.000 zł + 23% podatku VAT

    Wadium – 85.000 zł

 

1. Przetargi odbędą się dnia 5 grudnia 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.    

3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolami: 9.U – teren usług różnych o charakterze miastotwórczym (dot. dz. nr 1129/49), 10.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (dot. dz. nr 1129/51 i 1129/59).

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia

28 listopada 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 

 I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1


    Numer działki –  1460/7

    Powierzchnia nieruchomości – 1411 m2

    Numer  KW – OL1P/00022912/0

    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

    Cena wywoławcza nieruchomości –  97 800 zł + 23% podatku VAT

    Wadium – 19 000 zł

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1

    Numer działki –  1460/8

    Powierzchnia nieruchomości – 1126 m2

    Numer  KW – OL1P/00022912/0

    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

    Cena wywoławcza nieruchomości –  78 000 zł + 23% podatku VAT

    Wadium – 15 000 zł

 

1. Przetargi odbędą się dnia 15 października 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00

- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.    

3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 13.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 10 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, obręb Pisz 1,

Numery działek–  113/44 (Jagodne), 495/7 (Pisz 1)

Powierzchnia nieruchomości – 1901 m2 + 252 m2, łącznie 2153 m2,

Numery  KW – OL1P/00013689/1 (dla dz. nr 113/44), OL1P/00012764/4 (dla dz. nr 495/7),

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  258.000 zł + 23% podatku VAT,

Wadium – 50.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 października  2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 12.00

2. W dziale III  księgi wieczystej OL1P/00012764/4, prowadzonej dla działki nr 495/7 w obrębie Pisz 1 ujawniony jest wpis o treści:

- odpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność  przesyłu ograniczona do działek nr 462/109, 462/111, 462/112 polegająca na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4KV-kabel 0,4 KV typu YAKXS 4x70 m2 o długości 174,50 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 175,50 m2),

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego  i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.  

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października

2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta  Pisz i w obrębie Jagodne w sasiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63

(ul. Warszawska) stanowi teren oznaczony symbolem 29.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  17 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne,

Numer działki –  113/42,

Powierzchnia nieruchomości – 2184 m2

Numer  KW – OL1P/00013689/1,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  262.000 zł + 23% podatku VAT

Wadium – 50.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 października  2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października

2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta  Pisz i w obrębie Jagodne w sasiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63

(ul. Warszawska) stanowi teren oznaczony symbolem 29.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  17 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Wróć