Środa23.10.2019
0°C

Stypendia Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego.

Stypendia przyznawane za okres 1 wrzesień 2018 - 19 czerwiec 2019r. - dokumentacja z tego okresu

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek dyrektora szkoły, rady rodziców,  rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły, podstawowej, szkoły podstawowej  z oddziałami gimnazjalnymi, zespół szkolno - przedszkolny oraz gimnazjum, za wyniki w nauce uzyskane w danym roku szkolnym oraz za osiągnięcia naukowe, społeczne.

 

2. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który w danym roku szkolnym spełnił łącznie następujące warunki:

1) ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania uzyskał ocenę wyższą niż ocena dostateczna;

2) uzyskał średnią wynoszącą: (w roku szkolnym 2018/2019 był w tej klasie)

a) w klasach V-VII szkoły podstawowej – co najmniej 4,50;

b) w klasach gimnazjalnych – co najmniej 4,50;

3) posiada bardzo dobra lub wzorową ocenę ze sprawowania 

3. O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie jest finalistą na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

4. Stypendium może otrzymać uczeń, na stałe zamieszkały w gminie Pisz.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia dziecka.

(kopie: dyplomów, świadectwo szkolne, opinię wychowawcy klasy  oraz z kółek zainteresowań itp.)

Wnioski należy dostarczyć do Punktu Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim  w Piszu do dnia 14 września br. do godz. 15:00

Wróć