Środa18.09.2019
0°C

Młodzi i aktywni, Twój Cel-PRACA - Projekty realizowane przez OKZ w Piszu

Młodzi i aktywni - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

Projekt skierowany jest do osób młodych pozostających bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
• Pośrednictwo pracy (śr. 2 godz./os.),
• Wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os. zadanie 1, 5 godz./os. zadanie 2, 10 godz./osobę zadanie 3 – łącznie 17 godz./os.)
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 Projekt „Twój Cel-PRACA

- kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego” 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących po, w tym:

1) 48 osób (27 kobiet i 21 mężczyzny) bezrobotnych, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:
• osoby długotrwale bezrobotne
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby o niskich kwalifikacjach (max.wykształcenie średnie).

2) 12 bezrobotnych mężczyzn, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

• osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 24 osoby)
• osoby długotrwale bezrobotne (min. 8 osób)
• osoby niepełnosprawne (min. 3 osoby).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
• Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
• ubezpieczenie NNW

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy!

 

 


Wróć